Disclaimer

Algemeen
De website wordt geëxploiteerd door PCI Augsburg GmbH (hierna ook genoemd: “PCI”). Alle rechten op of voortvloeiend uit de website komen toe aan PCI.

Aansprakelijkheid voor de inhoud
De beschikbaar gestelde inhoud is met grote zorgvuldigheid vervaardigd. Voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en actualiteit van de inhoud aanvaardt PCI echter geen aansprakelijkheid. De desbetreffende gebruiker is dus in principe verplicht om alle inhoud vooraf deskundig te (laten) toetsen op geschiktheid voor het door hem beoogde gebruik.

PCI is voor de eigen inhoud op deze pagina’s verantwoordelijk conform de algemene wetten. PCI is echter niet verplicht om verstrekte of opgeslagen vreemde informatie te controleren of om te zoeken naar omstandigheden, die wijzen op onrechtmatige activiteiten. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie conform de algemene wetten worden hierdoor niet aangetast. Een hierop betrekking hebbende aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het moment van kennis van een concrete rechtsovertreding. Bij het bekend worden van overeenkomstige rechtsovertredingen zal PCI deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

PCI stelt gebruiker deze website en eventuele productinformatie (hierna ook genoemd: “productinformatie” of “productinhoud”) slechts "zoals beschikbaar" en voor zover wettelijk toegestaan, zonder enige (expliciete of impliciete) garantie, toezegging of aansprakelijkheid ter beschikking. Behalve in gevallen van opzettelijke benadeling is PCI niet aansprakelijk voor schade, die door of als gevolg van het gebruik van deze informatie is ontstaan. Echter, in elk geval is PCI niet verantwoordelijk en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte, niet rechtstreekse, toevallige of gevolgschade, die door of als gevolg van het gebruik van deze inhoud is ontstaan.

Aansprakelijkheid voor links
De inhoud op deze website bevat links naar externe websites van derden met inhoud waarop PCI geen invloed heeft. Om die reden kan PCI dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze vreemde inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina’s is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina’s verantwoordelijk. De gelinkte pagina’s zijn op het moment van linken getoetst op mogelijke rechtsovertreding. Onrechtmatige inhoud was op het moment van linken niet kenbaar. Permanente inhoudelijke controle van de gelinkte pagina’s is echter zonder concrete aanknopingspunten voor een rechtsovertreding niet redelijk. Bij het bekend worden van rechtsovertredingen zal PCI dergelijke links onmiddellijk verwijderen. Voorts is PCI niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze websites of de inhoud daarvan.

Auteursrecht
Op de door PCI vervaardigde inhoud en werken op deze pagina’s is het auteursrecht van toepassing. Voor vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van PCI vereist. Voor zover de inhoud op deze pagina niet door PCI vervaardigd is, worden de auteursrechten van derden nageleefd. Met name wordt de inhoud van derden als zodanig aangeduid. Indien gebruiker toch een auteursrechtschending ontdekt, verzoekt PCI om een relevante verwijzing. Bij het bekend worden van rechtsovertredingen zal PCI dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Productinformatie

Informatie en documenten van derden
Voor zover gebruiker productinformatie ter beschikking wordt gesteld die berust op een bestand van derden, wordt de datum van de laatste actualisering van het desbetreffende datablad overgenomen.

Hoewel PCI zich inspant voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, actualiteit en bruikbaarheid van informatie van derden, aanvaardt PCI hiervoor, voor zover wettelijk toegestaan, geen garantie of aansprakelijkheid.

Informatie en documenten van PCI zelf
De informatie over PCI-producten is gebaseerd op de op dat moment beschikbare kennis en ervaring van PCI en komt overeen met de vastlegging van toezichthoudende instanties. Zij ontslaan gebruiker vanwege het veelvoud aan eventuele invloeden bij verwerking en gebruik van het product van aanbieder niet van eigen controles en toetsen. Omdat opslag en gebruik buiten de invloed van PCI ligt en PCI niet alle hiermee verband houdende omstandigheden kan voorzien, sluit PCI alle aansprakelijkheid voor schade wegens ondeskundig(e) opslag en gebruik uit.

Gebruik van het product in toepassingsgebieden die niet in de gebruiksaanwijzing zijn beschreven, is niet getoetst door PCI. Dit geldt met name voor gebruik, dat weliswaar door een toelating of vergunning van de toezichthoudende instantie is vastgelegd, maar door PCI niet wordt aanbevolen. PCI sluit derhalve alle aansprakelijkheid voor eventuele schade wegens een dergelijk gebruik uit.

Veelvuldige, met name ook plaatselijk of regionaal bepaalde, invloedfactoren kunnen de werking van het product beïnvloeden. Voor dergelijke gevolgen kan PCI of zijn verkooppartner geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Eventuele octrooirechten, bestaande wetten en bepalingen alsook de vastlegging van de toelating van het product en de gebruiksaanwijzing worden door gebruiker van het product onder eigen verantwoordelijkheid nageleefd. Alle hier beschreven gegevens en informatie kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

Algemene Voorwaarden
Voor zover schriftelijk niet anders geregeld, worden de Algemene Voorwaarden van PCI niet gewijzigd door de website en de inhoud daarvan, materialen en informatie.

Wijziging en actualisering
PCI kan deze website naar eigen goeddunken en zonder aanvaarding van aansprakelijkheid te allen tijde zonder kennisgeving geheel of gedeeltelijk wijzigen en/of de exploitatie daarvan beëindigen, en is niet verplicht om de website te actualiseren

Slotbepalingen
Op alle in verband met de website of het gebruik daarvan ontstane rechtsaanspraken of rechtszaken is de interpretatie van de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van het internationaal privaatrecht.

Zoek naar in productnaam: