Algemene Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Master Builders Solutions Nederland B.V. en in Nederland gevestigde verbonden Master Builders Solutions-ondernemingen

 

1. Algemeen (Toepasselijkheid) 1.1 Deze verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: “de Voorwaarden”) vormen een integraal onderdeel van alle (toekomstige) overeenkomsten betreffende de levering van goederen en/of diensten tussen respectievelijk Master Builders Solutions Nederland B.V. dan wel een in Nederland gevestigde verbonden onderneming van Master Builders Solutions Nederland B.V. (hierna te noemen: “MBS”) en de wederpartij (hierna te noemen: “Afnemer”) met wie een overeenkomst is aangegaan, offertes/aanbiedingen daaronder begrepen.

1.2 Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn alleen van toepassing indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele door de Afnemer toegepaste algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk verworpen.

1.4 De Nederlandse tekst van de Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

1.5 Indien MBS niet steeds strikte naleving van de Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat MBS in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van de Voorwaarden te verlangen.

1.6 In alle gevallen waarin in deze Voorwaarden "schriftelijk" staat vermeld, wordt daaronder mede begrepen e-mail, of andere elektronische op analoge of digitale wijze verzonden berichten die de andere partij hebben bereikt.

 

2. Aanbod en aanvaarding en prijsstijging 2.1 Alle offertes van MBS zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, en gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod, waarbij de overeenkomst tot stand komt indien en zodra MBS dit aanbod aanvaardt, dan wel uitvoering geeft aan de overeenkomst. Indien de aanvaarding door MBS afwijkt van het aanbod, geldt dit als nieuwe vrijblijvende offerte van MBS als bedoeld in de eerste zin.

2.2 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voorafgaand aan de voltooiing van de overeenkomst, kosten van MBS wijzigen, is MBS bevoegd de prijs dienovereenkomstig aan te passen. Ingeval de nieuwe prijs meer dan 10% van de overeengekomen prijs afwijkt en de verhoging niet voortvloeit uit een overheidsmaatregel, is Afnemer gerechtigd de overeenkomst op die grond te ontbinden, mits Afnemer dit binnen 14 dagen na kennisneming van de verhoging schriftelijk aan MBS meedeelt en tenzij MBS zich alsdan nog bereid verklaart de overeenkomst uit te voeren tegen een verhoging van een percentage van minder dan 10%.

 

3. Levertijden en overmacht 3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn door MBS opgegeven levertijden nimmer als fatale termijn te beschouwen. In geval van niet-tijdige levering is MBS uitsluitend na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim, met uitsluiting van het bepaalde in artikel 6:83 BW.

3.2 Bij overschrijding van een levertermijn, dan wel bij verzuim zoals in het vorige lid bedoeld, heeft Afnemer geen aanspraak op enige schadevergoeding.

3.3 Overschrijding van enige termijn, welke het gevolg is van overmacht bij MBS als in artikel 3.4 bedoeld, geeft beide partijen de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden door daarvan aan de andere partij schriftelijk mededeling te doen, doch slechts nadat de overmachtsituatie gedurende 1 maand heeft voortgeduurd. Een mededeling zoals in de vorige zin bedoeld zal moeten geschieden binnen 5 werkdagen na het verstrijken van de in die zin bedoelde termijn.

3.4 Onder overmacht in de zin van de Voorwaarden wordt onder meer verstaan elke omstandigheid buiten de wil of het toedoen van MBS, die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar was, ten gevolge waarvan Afnemer in redelijkheid geen (tijdige of volledige) nakoming van MBS kan vergen. Hiervan is onder meer doch niet uitsluitend, sprake in geval van oorlog, (gedeeltelijke) bedrijfsstoringen, werkstakingen, werkuitsluitingen en andere arbeidsonrusten, gebrek aan grondstoffen, uitzonderlijke weersomstandigheden (droogte, overvloedige regenval, stormschade), brand, storingen in het verkeer alsmede transportmoeilijkheden, ICT storingen, wanprestatie c.q. overmacht aan de zijde van derden c.q. toeleveranciers door MBS ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met Afnemer ingeschakeld (inclusief aan MBS gelieerde ondernemingen), alsmede maatregelen van overheidswege.

3.5 Voor zover MBS ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, wordt dit gezien als een deellevering.

 

4. Ingangscontrole, reclame, aansprakelijkheid 4.1 De producten van MBS worden met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en worden vóór het verlaten van de fabriek gecontroleerd op onder meer kwaliteit, samenstelling percentages c.q. mengverhoudingen en constructie-, fabricage- of montagefouten. Afnemer is niettemin gehouden de producten terstond bij aflevering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, op voormelde punten te (laten) controleren. Het door MBS aangeduide gewicht, volume en/of hoeveelheid geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Afnemer.

4.2 Tenzij anders overeengekomen blijken de eigenschappen van het product uitsluitend uit de productspecificaties van MBS en zal Afnemer de producten enkel dienovereenkomstig gebruiken. Eventueel aan Afnemer verstrekte stalen en monsters houden geen enkele garantie in met betrekking tot het door MBS te leveren product.

4.3 Enig advies dat MBS uitbrengt, gebeurt naar beste weten. MBS is nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij MBS bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg. Gegevens en inlichtingen over de geschiktheid en het gebruik van producten ontheffen de Afnemer niet van eigen controles en proeven. Het risico dat de producten naar hun aard niet geschikt zijn voor de toepassing(en) die Afnemer daaraan wil geven, berust bij Afnemer, ongeacht mededelingen door MBS aangaande de samenstelling en toepassingsmogelijkheden van de producten.

4.4 Op straffe van verval van het recht tot reclameren, dienen eventuele reclames verband houdende met onvolkomenheden die Afnemer bij inspectie had kunnen ontdekken, door Afnemer binnen 5 werkdagen na aflevering aan MBS te worden gemeld. Alle overige reclames dienen binnen 10 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk 6 maanden na aflevering, door Afnemer aan MBS te worden gemeld. In het laatste geval dient Afnemer aan te tonen dat hij hetgeen waarover hij wenst te klagen redelijkerwijs niet eerder had kunnen ontdekken. De reclames dienen schriftelijk aan MBS gemeld te worden, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en). Reclames na verloop van de termijnen als hiervoor genoemd worden door MBS niet meer in behandeling genomen.

4.5 De producten ten aanzien waarvan wordt gereclameerd, dienen door Afnemer zorgvuldig te worden bewaard en op eerste verzoek van MBS voor nader onderzoek, door MBS of een door MBS aan te wijzen derde, ter beschikking te worden gesteld. Elk recht tot reclameren vervalt indien Afnemer niet of niet ten volle aan deze verplichtingen voldoet.

4.6 Reclameren is evenmin mogelijk met betrekking tot onvolkomenheden die het gevolg zijn van onoordeelkundig of achteloos gebruik en/of opslag, te zware belasting, normale slijtage of onvakkundig onderhoud, reparatiewerkzaamheden of veranderingen door Afnemer of derden, voor zover deze buiten medeweten en toestemming van MBS zijn verricht c.q. aangebracht. Indien de technische inzichten in de branche dan wel de ter zake relevante overheidsvoorschriften wijzigen, kan dit MBS niet worden tegengeworpen en kan Afnemer hieraan jegens MBS geen rechten ontlenen.

4.7 Ingeval Afnemer met inachtneming van het hiervoor bepaalde reclameert en MBS de reclame gegrond acht, zal MBS, te zijner keuze, ofwel de betreffende producten herstellen of vervangen, waarna de vervangen producten (weer) eigendom van MBS worden, ofwel een reductie op de prijs verlenen. De door Afnemer aan het hier bepaalde te ontlenen rechten, kunnen niet aan derden worden overgedragen. Evenmin kan Afnemer hieraan rechten ontlenen indien Afnemer jegens MBS tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenissen uit hoofde van de betreffende overeenkomst.

4.8 MBS is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade (waaronder mede doch niet enkel wordt verstaan gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie). Enige verdere aanspraak komt Afnemer niet toe, tenzij sprake is van opzet of grove roekeloosheid (door ondergeschikten) van MBS, in het kader van de uitvoering door MBS ingeschakelde derden daaronder niet begrepen.

4.9 Afnemer vrijwaart MBS voor alle aanspraken van derden, ongeacht de aard en omvang daarvan, en ziet af van het nemen van regres op MBS.

 

5. Levering, Incoterms 5.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen worden de gekochte producten voor rekening van MBS en voor risico van Afnemer verzonden. Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het tijdstip van verzending. De wijze van verzending en de verzendroute zijn ter keuze van MBS. Dit in overeenstemming met de op het moment van levering meest recente versie van de Incoterms CPT.

5.2 Indien, in afwijking van het hiervoor in 5.1 bepaalde, levering wordt overeengekomen overeenkomstig andere in de handel gebruikelijke clausules, zoals FOB, CIF en CFR, worden deze clausules gebezigd in de betekenis die zij hebben blijkens de op het moment van levering meest recente Incoterms.

5.3 Ingeval de overeengekomen Incoterms-clausule de zorg voor de verzending van de producten op Afnemer legt en MBS op verzoek van Afnemer namens en/of ten behoeve van Afnemer daarvoor zorg draagt, staat de wijze van verzending en de verzendroute ter keuze van MBS. In een dergelijk geval is MBS niet aansprakelijk voor schadeveroorzakende gebeurtenissen van welke aard ook die tijdens of in verband met de verzending plaatsvinden, tenzij sprake is van opzet of grove roekeloosheid aan de zijde van MBS, door MBS ingeschakelde hulppersonen daaronder niet inbegrepen.

5.4 MBS behoudt zich het recht voor om de levering in deelleveringen uit te voeren.

5.5 Ingeval de afname van de producten is vertraagd zonder toedoen van MBS, is MBS gerechtigd het product op kosten en voor risico van Afnemer op te slaan.

5.6 Het geleverde kan niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MBS worden geretourneerd. In het geval van retourzendingen, om welke reden ook, zijn de daarmee gemoeide kosten, tenzij anders overeengekomen, voor rekening van Afnemer. Verzending van de betreffende producten geschiedt eveneens voor risico van Afnemer. Eerst na de ontvangst van de producten door MBS is de retourzending voltooid.

 

6. Betaling 6.1 Voor zover schriftelijk niet anders is overeengekomen, geschiedt betaling door Afnemer binnen 30 dagen na factuurdatum, door storting of overschrijving op het op de factuur vermelde rekeningnummer, zonder korting of verrekening uit welken hoofde dan ook. Betalingstermijn zijn fatale termijnen. Het indienen of het aanhangig zijn van een reclame schort de betalingsverplichting van Afnemer niet op.

6.2 Als tijdstip van betaling geldt het moment waarop het bedrag in kwestie op de rekening van MBS zichtbaar is bijgeschreven. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de (gerechtelijke en buitengerechtelijke) kosten, vervolgens van de verschenen rente en ten slotte steeds in mindering op de oudste openstaande posten, ook al verklaart Afnemer te dien aanzien anders.

6.3 MBS is gerechtigd te allen tijde van Afnemer te vorderen om ten genoegen van MBS zekerheid te stellen voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen, welke zekerheid Afnemer binnen 7 dagen na dagtekening van het verzoek dient te stellen.

6.4 Eventueel door MBS verleend uitstel van betaling geldt slechts indien en voor zover dit door MBS uitdrukkelijk schriftelijk aan Afnemer is bevestigd.

6.5 Indien en zodra een order in deellevering wordt uitgevoerd, is MBS bevoegd elke deellevering afzonderlijk te factureren. Al hetgeen in dit artikel is bepaald, is van overeenkomstige toepassing op deelleveringen.

6.6 In het geval van niet tijdige betaling door Afnemer van het aan MBS verschuldigde bedrag, is Afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat enige (voorafgaande) aanmaning of ingebrekestelling is vereist.

6.7 Onverminderd alle aan MBS verder toekomende rechten, is Afnemer vanaf het tijdstip waarop betaling had moeten plaatsvinden tot het tijdstip waarop Afnemer daadwerkelijk heeft betaald, van rechtswege een vertragingsrente aan MBS verschuldigd ter grootte van de wettelijke rente voor handelstransacties. Dit geldt mede ten aanzien van bedragen waarvoor door MBS uitstel van betaling is verleend.

6.8 Afgezien van overige aanspraken op schadevergoeding, zijn alle kosten die MBS moet maken, gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten - tot het toegestane wettelijke maximum - daaronder begrepen, in verband met de niet-nakoming door Afnemer van enige verplichting jegens MBS, voor rekening van Afnemer.

6.9 Indien Afnemer surseance van betaling aanvraagt, het faillissement van Afnemer is aangevraagd, indien op enig vermogensbestanddeel van Afnemer beslag wordt gelegd en in alle gevallen waarin Afnemer er rekening mee moet houden zijn verplichtingen jegens MBS niet (tijdig) te kunnen nakomen, is Afnemer verplicht MBS daarvan onverwijld schriftelijk te informeren. Indien een van voornoemde situaties zich voordoet, is MBS bevoegd de vigerende overeenkomst(en) tussen MBS en Afnemer te ontbinden, dan wel de verplichtingen op te schorten, onverlet alle overige aan MBS toekomende rechten en/of rechtsmiddelen. Al hetgeen Afnemer op dat moment aan MBS verschuldigd is, wordt onmiddellijk en geheel opeisbaar.

6.10 Indien Afnemer van oordeel is dat het gefactureerde bedrag, blijkens de door MBS verzonden facturen, onjuist is, is Afnemer gehouden om daartegen binnen 10 werkdagen schriftelijk bezwaar te maken onder nauwkeurige opgave van de betreffende boeking(en) waar het bezwaar betrekking op heeft. Bij gebreke van zodanig tijdig bezwaar is het recht van Afnemer om bezwaar te maken tegen het gefactureerde bedrag vervallen en is Afnemer gehouden het gefactureerde bedrag te voldoen.

 

7. Eigendomsvoorbehoud 7.1 Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Al het door MBS aan Afnemer geleverde blijft eigendom van MBS, totdat Afnemer alle verplichtingen uit de met MBS gesloten overeenkomst(en) naar tevredenheid van MBS is nagekomen.

7.2 MBS is gerechtigd om indien Afnemer in verzuim is, dan wel indien er gegronde reden bestaat aan te nemen dat Afnemer in verzuim zal komen, de geleverde producten die overeenkomstig het in artikel 7.1 bepaalde eigendom van MBS zijn gebleven, terug te vorderen. Voor zover noodzakelijk geeft Afnemer aan MBS onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming om de betreffende producten weg te (doen) halen van de plaats waar deze zich bevinden.

7.3 Indien MBS overeenkomstig artikel 7.2 producten terugvordert, is zij gerechtigd kosten aan Afnemer in rekening te brengen die MBS aangaande het terugvorderen van voornoemde goederen redelijkerwijs heeft moeten maken, onverminderd het recht van MBS om schadevergoeding te eisen.

7.4 Afnemer is gerechtigd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van de normale bedrijfsuitoefening, over de producten waarop het eigendomsvoorbehoud als hiervoor bedoeld rust, te beschikken. Indien Afnemer van dit recht gebruik maakt, is Afnemer gehouden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, aan derden eveneens onder voorbehoud van eigendomsrechten te leveren. Voorts verplicht Afnemer zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden. Onder normale bedrijfsuitoefening wordt niet verstaan het verschaffen van zekerheid aan derden, op welke wijze en in welke vorm dan ook.

7.5 Afnemer is gehouden op de wijze als hiervoor in artikel 6.10 omschreven, MBS zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen indien een derde rechten pretendeert ten aanzien van door MBS geleverde producten, waarop overeenkomstig artikel 7.1, een eigendomsvoorbehoud rust.

 

8. Gedeeltelijke toepassing / wijziging / overdracht 8.1 Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomst(en) met Afnemer geheel of ten dele in rechte niet houdbaar blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de eventueel ongeldige bepaling(en) geldt een passende regeling die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

8.2 MBS is bevoegd de Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De door MBS gewijzigde Voorwaarden gelden voor lopende overeenkomsten jegens Afnemer vanaf 30 dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld.

8.3 Partijen zijn niet bevoegd de overeenkomst over te dragen, dan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de wederpartij, met dien verstande dat MBS te allen tijde bevoegd is de overeenkomst over te dragen aan een groepsmaatschappij van MBS.

 

9. Toepasselijk recht / bevoegde rechter 9.1 De rechtsverhouding tussen MBS en Afnemer wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

9.2 In geval van geschillen is de Nederlandse rechter van het arrondissement Zeeland-West-Brabant bevoegd.

 

10. Compliance 10.1 Afnemer verplicht zich om de vigerende wet- en regelgeving strikt na te leven. Niet naleving van voornoemde wet- en regelgeving door Afnemer wordt door MBS aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming van Afnemer jegens MBS.

10.2 Afnemer is verplicht een bepaling overeenkomstig dit artikel op te leggen aan de afnemers aan wie zij de producten die zij van MBS heeft verkregen verkoopt en/of levert.

 

11. Gegevensbescherming 11.1 Ingeval de Afnemer, in de loop van de uitvoering van het desbetreffende contract, van MBS of op andere wijze persoonlijke gegevens ontvangt met betrekking tot werknemers van MBS (hierna “Persoonsgegevens” genoemd), zijn de volgende bepalingen van toepassing.

11.2 Indien de verwerking van Persoonsgegevens, die op voornoemde wijze werden verstrekt, niet wordt uitgevoerd namens MBS, heeft de Afnemer enkel het recht om Persoonsgegevens te verwerken

voor de uitvoering van het desbetreffende contract. Behoudens toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal Afnemer deze Persoonsgegevens voor geen andere doeleinden verwerken, in het bijzonder Persoonsgegevens aan derden verstrekken en/of deze gegevens analyseren voor zijn eigen doeleinden en/of een profiel opstellen.

11.3 Indien en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, heeft de Afnemer het recht om de Persoonsgegevens verder te verwerken, in het bijzonder om Persoonsgegevens door te geven aan zijn verbonden ondernemingen met het oog op het uitvoeren van het desbetreffende contract.

11.4 De Afnemer staat ervoor in dat Persoonsgegevens enkel toegankelijk zijn voor zijn werknemers, indien en voor zover deze werknemers toegang nodig hebben voor de uitvoering van het desbetreffende contract (need-to-know-principle).

11.5 De Afnemer zal zijn interne organisatie zodanig structureren dat wordt voldaan aan de eisen van de wetgeving inzake gegevensbescherming. De Afnemer zal in het bijzonder passende technische en organisatorische maatregelen treffen om een op het risico van misbruik en verlies van Persoonsgegevens afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

11.6 De Afnemer verkrijgt geen eigendom van of andere eigendomsrechten op de Persoonsgegevens en is volgens de toepasselijke wetgeving verplicht, om de verwerking van Persoonsgegevens te rectificeren, te wissen en/of te beperken. Elk retentierecht van de Afnemer met betrekking tot Persoonsgegevens is uitgesloten.

11.7 Naast zijn wettelijke verplichtingen zal de Afnemer, in geval van een inbreuk op Persoonsgegevens, in het bijzonder bij verlies, onverwijld, doch uiterlijk binnen 24 uur na hiervan kennis te hebben genomen, MBS hiervan in kennis stellen. Bij beëindiging of afloop van het desbetreffende contract zal Afnemer, volgens de toepasselijke wetgeving, de Persoonsgegevens inclusief alle kopieën ervan wissen.

 

Juli 2020

Zoek naar in productnaam: