Privacybeleid

Moderne informatie- en communicatietechnologieën spelen een steeds grotere rol bij de activiteiten van organisaties zoals PCI Augsburg GmbH. Daarom nemen wij de bescherming van uw privésfeer en de door u aan ons ter beschikking gestelde persoonsgegevens zeer serieus. Naleving van de bepalingen van het Bundesdatenschutzgesetz (Duitse Wet bescherming persoonsgegevens) is voor ons een vanzelfsprekendheid. Hierna informeren wij u over welke gegevens wij, d.w.z. PCI Augsburg GmbH (hierna ook genoemd: “PCI”), zo nodig verzamelen en hoe wij daarmee omgaan.

1.     Persoonsgegevens
Welke persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt?

U kunt onze websites bezoeken zonder dat wij willekeurige persoonsgegevens van u nodig hebben. In dat geval komen wij uitsluitend te weten: de naam van uw internetserviceprovider, de website van waaruit u ons bezoekt en de website die u bij ons bezoekt (algemene gegevens). Alleen indien u bepaalde serviceprestaties gebruikt (zoals nieuwsbrieven, contactformulieren) worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt. Op de desbetreffende pagina’s wordt u daarop per geval gewezen.

Voor welke doelen verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens?

Omdat wij er voortdurend naar streven om zowel ons serviceaanbod alsook uw ervaringen met onze websites in een continu proces te verbeteren, worden de bovengenoemde gegevens statistisch geanalyseerd. In elk geval zijn wij geïnteresseerd in uw persoonlijke mening en uw omgeving. Om die reden wordt u hier en daar om aanvullende informatie gevraagd. Hierbij gaat het zonder uitzondering om vrijwillige informatie, die wij uiteraard vertrouwelijk behandelen.

Als u serviceprestaties afneemt, worden doorgaans slechts gegevens verzameld die wij nodig hebben voor het uitvoeren van de prestaties. Indien wij u om verdergaande gegevens vragen, gaat het eveneens om vrijwillige informatie. De verwerking van de verstrekte persoonsgegevens gebeurt uitsluitend voor de uitvoering van de gevraagde diensten en ter behartiging van gerechtvaardigde eigen commerciële belangen.

Worden persoonsgegevens doorgegeven aan derden?

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen doorgeven aan derden voor zover dit voor het verrichten van de gevraagde diensten beslist noodzakelijk is. Bovendien zullen wij uw persoonsgegevens niet onthullen, ter beschikking stellen, verkopen of anderszins vermarkten aan andere ondernemingen of instellingen, indien u daarvoor geen expliciete toestemming heeft gegeven. Dit geldt niet indien wij uit hoofde van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht zijn tot onthulling en doorgifte van de gegevens.

2.     Veiligheid

2.1  Wij passen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen toe om de door u ter beschikking gestelde gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. In het geval van verzameling en verwerking van persoonsgegevens wordt de informatie versleuteld overgedragen om misbruik van de gegevens door derden te voorkomen. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend bijgewerkt overeenkomstig de technologische ontwikkeling.

2.2  Onze medewerkers en de aan de gegevensverwerking deelnemende derden zijn allen verplicht tot naleving van het Bundesdatenschutzgesetz en geheimhouding van persoonsgegevens.

3.     Cookies

Op enkele gebieden van onze websites maken wij gebruik van cookies.

Wat zijn cookies?

Hierbij gaat het om markers, die het ons mogelijk maken om u onze prestaties tijdens uw bezoek persoonlijker ter beschikking te stellen. Wij gebruiken cookies niet om persoonsgegevens te verzamelen. Bij uw eerste bezoek aan onze websites wordt een cookie naar uw browser verstuurd, dat vervolgens wordt opgeslagen op uw apparaat. Het door u accepteren van deze cookies is geen voorwaarde voor het gebruik van de dienst. Mogelijk zijn door het blokkeren van cookies echter niet alle functies te gebruiken. Indien u over het gebruik van cookies door uw browser geïnformeerd wilt worden resp. deze wilt uitsluiten, kunt u de desbetreffende browserinstellingen activeren resp. deactiveren. 

4.     Gebruik van webanalyse-tools

Google™ Analytics

Onze websites gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). 
Google Analytics maakt gebruik van cookies. De door het cookie verkregen informatie over uw gebruik van onze websites wordt naar servers van Google, die zich hoofdzakelijk in de VS bevinden, overgebracht en daar opgeslagen. Wij wijzen u erop, dat op onze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" uitgebreid is, om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zogenaamde IP-masking) te garanderen. Daardoor vindt direct en in een kortstondig geheugen een inkorting van het IP-adres plaats, wanneer dit naar het Google Analytics-gegevensverzamelingsnetwerk wordt overgebracht. 
In opdracht van ons zal Google de via de cookies verzamelde informatie gebruiken, om uw gebruik van onze websites te analyseren, rapporten over het gebruik van onze websites op te stellen en om andere met het gebruik van onze websites en het algemene internetgebruik verbonden diensten te verrichten. Het (ingekorte) IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. Naast de bovengenoemde browserinstellingen kunt u de verwerking van uw gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren:

        http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Als alternatief voor de browser add-on of binnen browsers op mobiele apparatuur kunt u op deze link klikken om de registratie door Google Analytics binnen de website in de toekomst te verhinderen. Daarbij wordt een opt-out cookie op uw apparaat geplaatst, dat de toekomstige registratie van uw gegevens bij bezoek van deze website verhindert. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken. Nadere informatie hierover vindt u op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de https://www.google.de/intl/de/policies/ resp. op http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming).

Webtrends webanalyse

Met behulp van cookies verzamelt de analysetool Webtrends geanonimiseerde informatie over hoe onze websites gebruikt worden. De daarmee verzamelde informatie helpt ons om onze desbetreffende website continu aan te passen aan de behoefte van onze bezoekers. Het Webtrends cookie verzamelt informatie in geanonimiseerde vorm en verstrekt onder andere informatie over: hoeveel personen onze site bezoeken, van welke sites deze bezoekers komen en welke sites ze opgeroepen hebben. Verdere informatie hierover is te vinden in de verklaring omtrent gegevensbescherming van Webtrends
www.webtrends.com/terms-policies/privacy/privacy-notice/

Livezilla chat

Onze websites gebruiken Livezilla, een chatsysteem van LiveZilla GmbH, voor rechtstreekse communicatie tussen u en onze servicemedewerkers. Livezilla gebruikt cookies. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar onze server overgebracht en daar opgeslagen. Het IP-adres wordt voor opslag geanonimiseerd en niet gebruikt voor identificatie van de gebruiker. Er worden geen direct persoonsgerichte of gepseudonimiseerde gebruikersprofielen vervaardigd en er vindt ook geen doorgifte plaats.

5.     Evalanche nieuwsbriefverzending en analyse

Informatie voor reclamedoeleinden wordt uitsluitend naar uw e-mailadres verstuurd als u vooraf heeft ingestemd met het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel. Zonder uw toestemming versturen wij geen e-mails of nieuwsbrieven voor reclamedoeleinden. In het geval van toestemming verzamelen wij uw e-mailadres, naam en adres en slaan wij dit op samen met informatie over de door u opgeroepen en gedownloade informatie en berichten van de nieuwsbrief. Deze gegevens maken het ons mogelijk om u persoonlijk per e-mail de gewenste productinformatie en/of bijzondere aanbiedingen of diensten van PCI Augsburg GmbH toe te sturen. Uw persoonsgegevens worden in beginsel niet doorgegeven aan derden buiten PCI.
Indien u geen prijs meer stelt op toezending van de desbetreffende reclame, kunt u te allen tijde opzeggen. De opzegging kunt u naar de verantwoordelijke instantie (zie hierna) versturen. Een mededeling per e-mail aan thomsit-info@basf.com is voldoende. 
Voor ons is het vanzelfsprekend dat onze databank en server voldoen aan de hoogste veiligheidsmaatstaven. Wij garanderen dan ook naar beste weten en kunnen een zo groot mogelijke bescherming van uw gegevens tegen verlies, misbruik en onrechtmatige en onbevoegde toegang, onthulling, wijziging en verwijdering. De overdracht van uw gegevens naar onze servers wordt beschermd met de veiligheidsstandaard van de SSL [Secure-Socket-Layer]-procedure.

6.     Sociale netwerken

Onze websites bieden (gebruiken) social plugins van verschillende sociale netwerken. Als u een sociaal netwerk bezoekt, wordt uw activiteit op onze website ook naar sociale netwerken zoals bijv. Facebook doorgestuurd.

Als u tijdens het bezoek aan onze websites bent ingelogd bij een sociaal netwerk, voegt het sociale netwerk deze informatie toe aan uw profiel. Ook als u met een van de sociale plugins interageert, wordt deze informatie doorgestuurd naar het sociale netwerk. Indien u een dergelijke gegevensoverdracht niet wilt, dient u zich uit te loggen van uw sociale netwerken voordat u onze websites bezoekt.

Wij hebben geen invloed op de gegevensverzameling en –overdracht door social plugins. U dient daartoe de gegevensbeschermingsrichtlijnen van deze  sociale netwerken door te lezen en zich te informeren over de wijze van verzameling en verwerking van persoonsgegevens, welke rechten u heeft en hoe u een bevredigende gegevensbeschermingsinstelling kunt instellen. 

-        Facebook

-        Youtube & Google+

7.     Uw rechten (zoals informatie- en rectificatierecht)

U heeft het recht om te allen tijde de toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens in te trekken en op verzoek informatie te ontvangen over al uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, deze te controleren en indien gewenst te laten rectificeren, blokkeren en verwijderen. U kunt hiervoor contact opnemen met de verantwoordelijke instantie of de Toezichthouder gegevensbescherming (voor contactgegevens zie hierna).


Verwijdering is alleen dan niet mogelijk, indien wij wettelijk verplicht zijn tot het bewaren van uw persoonsgegevens. In dat geval worden uw gegevens geblokkeerd.  

8.     Wijzigingsvoorbehoud

Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring te allen tijde te wijzigen. Deze verklaring doet geen contractueel of ander formeel recht ontstaan jegens of in opdracht van een partij.

Bij problemen of vragen willen wij u verzoeken om rechtstreeks contact op te nemen met onze Toezichthouder gegevensbescherming, die u graag verder helpt.

9.      Verantwoordelijke instantie en Toezichthouder gegevensbescherming

9.1  Verantwoordelijke instantie 
 

PCI Augsburg GmbH
Piccardstrasse 11
86159 Augsburg

Postbus 10 22 47
86012 Augsburg
Tel. +49-821-5901-0 
Fax +49-821-5901-372

9.2  Toezichthouder gegevensbescherming

Hannelore Pepe
hannelore.pepe@basf.com

Stand: Augustus 2016